Новините от България и Света , Политика , Спорт , Информация - Днес
Sinoptik.bg новини Информационна агенция БЛИТЦ Информационна агенция ПИК новини от 24 часа Новините от Вести Новинарски сайт ДНЕС Стандарт Дневник Нюс Дарик Нюз Информационна Агенция Фокус inews Off News
Спортни новини
Untitled Document

Изчезнал имам смятан за ключова фигура при атентатите в Испания преди 1 час Емилия с нов мъж? преди 1 час Самотен дядо построи басейн в двора си за кварталните деца (видео) преди 3 часа Земетресение край Стражица преди 3 часа Стотици на протест в Слънчев бряг, курортът завря от полиция преди 4 часа

31 Октомври 2015г

Нова информационна система ще следи за петролни петна в Черно море

 

Изгражда се нова информационна система, която ще следи за петролни петна в Черно море.

Проектът „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона /IISSCZM/”, се реализира по програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води”,съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Бенефициент е ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” в партньорство с Областната администрация във Варна и Басейновата дирекция „Черноморски район” .

Основната цел на проекта е да се подобри интегрираното управление на крайбрежните зони чрез изграждане на интегрирана информационна система, която ще събира и разпространява данни, които пристигат от различни статични и динамични системи.

Очаква се системата да бъде готова през март следващата година. Предвижда се създаването и на лаборатория, която ще определя състоянието на морската вода, управлението на баластните води и ще изготвя оценка на последствията от замърсяване с нефтопродукти.

В рамките на проекта са предвидени за изпълнение няколко основни дейности и четири работни пакета, покриващи различни аспекти от създаването и развитието на интегрираната информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона.

Резултатите от проекта ще обхванат цялата крайбрежна зона, а стойността му възлиза на 1 147 655 евро.

 
 

ИСИР – БАН в партньорство с норвежка компания ще обучава по проект 350 номинирани служители от общинската и държавна администрация

 

Стартира проект по процедура BG04-04-05 „Обучение и образователни дейности за повишаване на административния капацитет, свързан с мерките за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“, който се реализира чрез Норвежкия финансов механизъм по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“.

Той е на стойност 91 304,11 еврои ще се изпълнява в следващите пет месеца. Партньори в него са Института по системно инженерство и роботика при Българска академия на науките – ИСИР-БАН и норвежката компания GKNORGEAS – лидер в сферата на енергетиката в Норвегия и един от най-мащабните технически изпълнители на екологични проекти на Скандинавския полуостров. „Енергийната ефективност за местните власти и държавните органи в България е тема, която седи на дневен ред.

Чрез обученията които ще проведем, се надявам да подпомогнем всички представители на държавата в сектора“, каза акад. Чавдар Руменин, директор на ИСИР-БАН и ръководител на проекта по време на пресконференцията за представяне на проекта, провела се в София.

За целите на проекта, чрез обявен от Министерство на енергетиката конкурс, ще бъдат избрани 350 служители от държавните и общински администрации на София и Пловдив, които ще преминат обучение до 30 април 2016-та година.

Основният фокус е в сферата на енергийния мениджмънт, одит и договори, мониторинганасгради,енергийните стандарти (ИСО 50001 и т.н.) изаконодателството в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници.

Участниците в обученията ще се запознаят с норвежките примери в тази област, както и с новите технологии и иновациите в тази сфера. Обучението предвижда практически примери и занимания. Съвместната работа на ИСИР-БАН и норвежката компания GK NORGE AS е крачка напред в областта на българската енергетика.

Съвместния проект ще укрепи двустранните отношения между Кралство Норвегия и Република България, чрез обмяната на опит и знания, в сферата на околната среда, енергетиката, иновативните технологии и образованието.
Подвижна класна стая „Земно кълбо“

 

По проект на Фондация Тайм Екопроекти, бе проведен открит урок пред ученици от V ти и VI ти клас на 129-то ОУ Антим I в София.

Децата разгледаха модел на Земята с диаметър 6.5 м, в който имаха възможност да влязат, за да научат повече за устройството на планетата, естествените науки, географията и екологията. Урокът представи значението на дъбовите гори за околната среда и човека, тяхното състояние и роля, как и защо трябва да ги опазваме.

Проектът „Кампания за дъба – събиране на информация и повишаване на обществената осъзнатост по въпросите на дъбовите гори“ е финансиран по програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“, като част от националната кампания за образование и информираност, чрез доброволческа дейност и съпътстващи дейности по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г. и програмен оператор Министерството на околната среда и водите.

В рамките на проекта до април 2016-та година, подвижната класна стая „Земно кълбо“ ще посети градовете Враца, Хасково и Пловдив.


Катедрата поекология и ОПС наСофийския университетотчете етап от проекта „Биологично разнообразие и екосистеми”

 

Резултатите от първата част на проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги на степно-храстови екосистеми на територията на България(извън НАТУРА 2000)” бяха представени на конференция в столицата.

Проектът се изпълнява от СУ в партньорство с „Епсилон България“ и „Картгео“. Финансиран е от програмния оператор МОСВ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 по програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми”. В първия етап от проекта са проверени наличните карти и литературни източници, предоставящи информация за картиране на храстовите екосистеми, проведено е обучение на участниците, подготвен е картен материал за работа на терен и последващата камерална обработка на събраната информация. Теренната работа е завършена, готов е и плана за дейностите през следващия етап от проекта.

В резултат на теренната работа, в рамките на 147 дни бяха извършени проучвания на 123 650 хектара и бяха попълнени теренни формуляри с набраната информация. Определени са доминантните храстови видове,направено е описание на картираните степно-храстови полигони, подготвен е снимков материал. Някои от храстовите екосистеми се оказват доминирани от редки или ендемични видове, като Маклен(Acermonspessulanum)и Айтоски клин(Astracanthaaitosensis). Посредством теренната работа е определено в проценти покритието на растителността на полигоните, заети от храстови екосистеми, видовото богатство на растенията и животните, доминиращите храстови и ниски дървесни видове, инвазивни чужди видове и др.

При теренната работа са описани опожарявания и сметища в потенциалните полигони. Описани са видовете от Червената книга на България. За изпълнението на Стратегията за биологично разнообразие до 2020 г. е необходимо да бъде извършена инвентаризация на екосистемите. В съответствие с методиката, предоставена от МОСВ, процесът на оценка на екосистемни услуги (ЕУ) ще премине през определяне на обхвата, събиране и класифициране на информацията от налични национални и международни бази данни и теренни проучвани, оценка на състоянието на ЕУ в рамките на полигоните, определяне на заинтересованите страни и как те се възползват от тези услуги, картографиране на ЕУ.

Предстоят дейности по изработване на цифрови карти и бази данни, оценка на екосистемните услуги, валидиране на събраната информацията, предоставяне на данни и карти за въвеждане в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

Координатор на проекта е доц.д-р Валентин Богоев, ръководител на катедрата по екология и ОПС в СУ „Св. Климент Охридски“. Проектът има и външен партньор за обмяна на опит и добри практики в лицето на Института за природонаучни изследвания на Кралство Норвегия.
 
seo Dograma BabyPlanet Zehtin Look BulIns realux reagas k-e cerb medmall ansisoft corrida Reacandles romanoautogas seo aksesoari debycar2000 3dprinteri arista